Privacyverklaring

JC Property & Facility Care

Onze contactgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen door:

JC Property & Facility Care
Kleefkruid 12
2914 BK Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 06-52033243
E-mail: info@jcpropertycare.nl

De Functionaris voor de Gegevensbescherming is de heer J.C. de Jong.

In deze verklaring kan naar JC Property & Facility Care worden verwezen met “wij”, “ons” of “onze”.

Persoonsgegevens van Opdrachtgevers

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, om de overeenkomsten met hen uit te kunnen voeren. Wij verwerken in het kader daarvan uw contactgegevens, samen met alle informatie die voor de uitvoering van onze opdracht relevant is.
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken, om een gerechtvaardigd belang te dienen. Dit doen wij bijvoorbeeld in het kader van debiteurenbeheer.
Wij beperken de verwerking tot de persoonsgegevens, die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Uw persoonsgegevens worden als vertrouwelijk behandeld. Wij delen deze uitsluitend met derden, wanneer daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat. Of wanneer dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Wij hebben met partijen, die uw persoonsgegevens ontvangen, een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierdoor dienen zij zich aan dezelfde voorwaarden als wij te houden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als de wet dit voorschrijft. Wanneer de wet geen maximale termijn voorschrijft, worden uw gegevens maximaal twee jaar bewaard.

Persoonsgegevens van medewerkers

Wij verwerken de persoonsgegevens van medewerkers, die noodzakelijk zijn om het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst mogelijk te maken. Dit omvat onder andere uw contactgegevens, uw opleidingen, uw cv, uw rekeningnummer, uw burgerservicenummer en uw pasfoto. Wij nemen een kopie van uw paspoort op in uw personeelsdossier.
Daarnaast verwerken wij uw salarisinformatie en relevante informatie over uw functioneren.

Wij verwerken deze gegevens om de arbeidsovereenkomst uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn wij wettelijk tot de verwerking van deze gegevens verplicht.

Wij delen uw gegevens uitsluitend wanneer daarvoor een gerechtvaardigd belang of wettelijke plicht bestaat. Zo worden uw persoonsgegevens gedeeld met de Belastingdienst en met onze salarisadministrateur.
Neem contact op met uw leidinggevende als u uw personeelsdossier in wilt zien. U kunt zo ook uw dossier laten aanvullen of rectificeren (aanpassen van foutieve gegevens).

Uw personeelsdossier wordt na uw uitdiensttreding maximaal twee jaar bewaard, tenzij de wet een andere bewaartermijn voorschrijft.

Persoonsgegevens van onderaannemers

Wij slaan de persoonsgegevens van onderaannemers op, om de overeenkomst met hen uit te kunnen voeren. Daarnaast kan een gerechtvaardigd belang of wettelijke plicht voor de verwerking bestaan.
De gegevens die wij verwerken zijn uw contactgegevens, gegevens over uw werkzaamheden, zoals datum, duur en locatie, en relevante gegevens over uw werk, zoals klachten. Daarnaast nemen wij uw financiële gegevens in onze boekhouding op.

Wij delen uw gegevens uitsluitend zonder uw toestemming met derden, wanneer daarvoor een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting bestaat. In alle andere gevallen zal vooraf om uw toestemming worden gevraagd.

Wij bewaren uw gegevens voor maximaal twee jaar na de laatste opdracht, tenzij de wet een andere termijn voorschrijft. Na deze termijn worden uw gegevens vernietigd.

Persoonsgegevens van sollicitanten

In het kader van uw sollicitatie worden uw persoonsgegevens verwerkt, om uw sollicitatie te kunnen behandelen. Wij verwerken daartoe de gegevens, die u op uw CV en in uw motivatiebrief heeft vermeld.
Door bij ons te solliciteren, wordt u geacht toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van uw gegevens.

Wij kunnen uw gegevens delen met een onafhankelijke personeelsadviseur. Wanneer wij dat doen, vermelden wij dit in onze vacature. U wordt  dan geacht ook daarvoor toestemming te hebben gegeven.

Uw persoonsgegevens worden zes maanden na het einde van de sollicitatieprocedure vernietigd.
Wanneer u een open sollicitatie hebt gedaan, worden uw gegevens maximaal twee jaar bewaard, tenzij u voortijdig uw toestemming intrekt. Wij zullen dan direct tot de vernietiging van uw gegevens overgaan.

Persoonsgegevens van websitebezoekers

U kunt op onze website op een aantal plaatsen uw persoonsgegevens achterlaten. Bijvoorbeeld om contact met ons op te nemen of een offerte aan te vragen. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming. Door uw gegevens aan ons ter beschikking te stellen, wordt u geacht toestemming te hebben gegeven.

Wij maken geen gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Ook doen wij geen statistisch onderzoek naar het gebruik van onze website.

Uw persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming met derden gedeeld. Uw persoonsgegevens worden een week na het laatste contactmoment vernietigd.
Wel maken wij u erop attent, dat verzonden e-mails en brieven onderdeel uit maken van onze bedrijfsadministratie. Daarvoor kan een langere bewaartermijn gelden.

Beveiligingsmaatregelen

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wanneer deze worden opgeslagen, gebeurt dit altijd in een beveiligde omgeving.

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik. Meer informatie over deze maatregelen kan op verzoek worden gekregen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Uw rechten uitoefenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u, als eigenaar van uw persoonsgegevens, een aantal rechten. Wanneer u van een of meerdere van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u zich richten tot de Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Klachten

Heeft u een klacht over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of om zijn gegaan? Dan kunt u deze schriftelijk indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Hij dient binnen zes weken na de ontvangst van uw klacht inhoudelijk te reageren.
Wanneer uw klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Voor klachten ten aanzien van onze dienstverlening kunt u terecht bij uw gebruikelijke contactpersoon.

Toepasselijkheid en wijziging

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle contacten tussen u en JC Property & Facility Care.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor, om deze privacyverklaring naar eigen inzicht en goeddunken aan te passen, in te korten of uit te breiden. Een nieuwe versie is direct na publicatie van kracht.
Wanneer deze verklaring wordt gewijzigd, wordt u over de wijziging(en) geïnformeerd, mitsdien wij over uw contactgegevens beschikken.

Nieuwerkerk aan den IJssel, 8 november 2018
Versie 1.1.